Zápis OV06518561

Obchodní jménoMovesa Invest s.r.o.
RubrikaZměna - Ostrava, Aktuální stav - Ostrava
IČO07166966
Sídlotř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Publikováno26. 09. 2022
Značka OVOV06518561
Obchodní jméno: Movesa Invest s.r.o. Sídlo: tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 07166966 Oddíl: C. Vložka: 74745 Datum zápisu: 29.5.2018 Vymazuje se ke dni: 9.9.2022 – Společník: Mgr. ČESTMÍR JAVOREK. Dat. nar. 26.12.1974. Adresa: Okružní 1300/19, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. Podíl – Vklad: 110 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka je zastaven ve prospěch zástavního věřitele Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, za účelem zajištění dluhu do maximální výše 78 000 000 Kč s příslušenstvím vzniklé nejpozději do (a včetně) 31. 12. 2029, ve smyslu Zástavní smlouvy k podílu ve společnosti s ručením omezeným KA1906266/2 uzavřené dne 16. 8. 2019. Dále se dle výše uvedené smlouvy zástavce zavazuje, že: (i) bez předchozího písemného souhlasu banky po dobu trvání zástavního práva zřizovaného dle této smlouvy podíl, ani spoluvlastnický podíl na něm, na nikoho nepřevede, ani jej nevyčlení ze svého vlastnictví a nesvěří jej správci za účelem zřízení svěřenského fondu, ani nesvěří jeho správu třetí osobě ani se k takovému převodu, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže; zástavce se zavazuje, že zajistí na své náklady zápis tohoto omezení do obchodního rejstříku; (ii) bez předchozího písemného souhlasu banky po dobu trvání zástavního práva zřizovaného dle této smlouvy podíl nezatíží žádným věcným právem (zejména zástavním právem, předkupním právem) a ani jej nezatíží žádným jiným právem zřízeným ve prospěch třetí osoby, které by jej omezovalo v možnosti disponovat s podílem nebo snižovalo jeho tržní hodnotu nebo ztěžovalo výkon zástavního práva, ani se ke zřízení výše uvedeného nezaváže; toto omezení se nevztahuje na takové dispozice s podílem, které jsou realizovány v souladu se smlouvou o úvěru; zástavce se zavazuje, že zajistí na své náklady zápis tohoto omezení do obchodního rejstříku; (iii) bez předchozího písemného souhlasu banky po dobu trvání zástavního práva neuzavře, je-li fyzická osoba, dohodu o manželském majetkovém režimu či jeho správě odlišné od režimu zákonného týkající se podílu, a nevyhradí ani se nezaváže vyhradit přednostní pořadí pro jiné právo či přednostní právo ke zřízení jiného práva jiné osobě ve vztahu k podílu. Den vzniku zástavního práva: 7.9.2019 Zapisuje se ke dni: 9.9.2022 – Společník: Mgr. ČESTMÍR JAVOREK. Dat. nar. 26.12.1974. Adresa: Okružní 1300/19, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. Podíl – Vklad: 110 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka je zastaven ve prospěch zástavního věřitele: Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka BXXXVI 46, za účelem zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů dlužníka: Movesa Invest s.r.o., se sídlem: tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 07166966 vůči zástavnímu věřiteli a jejich příslušenství na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2022009251 ze dne 26. 8. 2022 (Smlouva), a to dluhů vyplývajících z Finanční dokumentace uzavřené mezi dlužníkem a zástavním věřitelem. Zástavní právo je zřízeno k zajištění: a) dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2022009246 ve znění případných dodatků, uzavřené dne 4. 8. 2022, ve výši jistiny 34 000 000 Kč a jejich příslušenství (Finanční dokumentace); b) dluhů z titulu navýšení úvěrového limitu/limitu jakékoliv Finanční dokumentace po uzavření Smlouvy (včetně jejich příslušenství), poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, které jsou nebo budou splatné podle podmínek uvedených ve Finanční dokumentaci; c) dluhů splatných na základě ukončení nebo zrušení jakékoliv Finanční dokumentace; d) dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace. Dluhy uvedené pod písm. b) až d), které již vznikly a/nebo vzniknou ode dne uzavření Smlouvy do 4. 8. 2042, se zajišťují do částky 34 000 000 Kč. Dále se zástavce zavazuje po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele nezatížit předmět zástavy právy třetích osob, zejména předmět zástavy nezatížit zástavním právem, ani předmět zástavy nezcizit, zejména jej neprodat, nepřevést ani nevložit do majetku třetí osoby. Zákaz zatížení a zcizení předmětu zástavy se zřizuje jako věcné právo. Předmětem zástavního práva dle Smlouvy jsou též výnosy z předmětu zástavy včetně podílu na zisku, podílu na likvidačním zůstatku a plateb splatných či vyplacených ve prospěch zástavce v důsledku snížení základního kapitálu společnosti nebo v souvislosti s takovým snížením. Aktuální stav: Movesa Invest s.r.o. Sídlo: tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 07166966 Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Statutární orgán: Mgr. ČESTMÍR JAVOREK. Dat. nar. 26.12.1974. Adresa: Okružní 1300/19, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. Funkce: jednatel. Den vzniku funkce: 29.5.2018. Počet členů: 1. Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. Společník: Mgr. ČESTMÍR JAVOREK. Dat. nar. 26.12.1974. Adresa: Okružní 1300/19, Nová Ulice, 779 00 Olomouc. Podíl – Vklad: 110 000,00 Kč. Velikost podílu: 100 %, splaceno: 100 %; Zástavní právo: Obchodní podíl společníka je zastaven ve prospěch zástavního věřitele: Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka BXXXVI 46, za účelem zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů dlužníka: Movesa Invest s.r.o., se sídlem: tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 07166966 vůči zástavnímu věřiteli a jejich příslušenství na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu č. 2022009251 ze dne 26. 8. 2022 (Smlouva), a to dluhů vyplývajících z Finanční dokumentace uzavřené mezi dlužníkem a zástavním věřitelem. Zástavní právo je zřízeno k zajištění: a) dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2022009246 ve znění případných dodatků, uzavřené dne 4. 8. 2022, ve výši jistiny 34 000 000 Kč a jejich příslušenství (Finanční dokumentace); b) dluhů z titulu navýšení úvěrového limitu/limitu jakékoliv Finanční dokumentace po uzavření Smlouvy (včetně jejich příslušenství), poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, které jsou nebo budou splatné podle podmínek uvedených ve Finanční dokumentaci; c) dluhů splatných na základě ukončení nebo zrušení jakékoliv Finanční dokumentace; d) dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace. Dluhy uvedené pod písm. b) až d), které již vznikly a/nebo vzniknou ode dne uzavření Smlouvy do 4. 8. 2042, se zajišťují do částky 34 000 000 Kč. Dále se zástavce zavazuje po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele nezatížit předmět zástavy právy třetích osob, zejména předmět zástavy nezatížit zástavním právem, ani předmět zástavy nezcizit, zejména jej neprodat, nepřevést ani nevložit do majetku třetí osoby. Zákaz zatížení a zcizení předmětu zástavy se zřizuje jako věcné právo. Předmětem zástavního práva dle Smlouvy jsou též výnosy z předmětu zástavy včetně podílu na zisku, podílu na likvidačním zůstatku a plateb splatných či vyplacených ve prospěch zástavce v důsledku snížení základního kapitálu společnosti nebo v souvislosti s takovým snížením. Základní kapitál: 110 000,00 Kč Ostatní skutečnosti: Na základě projektu fúze sloučením ze dne 21.9.2020 došlo k fúzi sloučením zanikající společnosti TOPEMA, spol. s r. o., se sídlem tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 489 09 149, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79914, s nástupnickou společností Movesa Invest s.r.o., se sídlem tř. Svornosti 1177/57, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 071 66 966, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74745, kdy dochází k zániku zanikající společnosti TOPEMA, spol. s r. o. a k přechodu veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost Movesa Invest s.r.o., s rozhodným dnem 1.1.2020. OV06518561-20220926