Zápis OV06422805

Obchodní jménoOLTERM  & TD Olomouc, a.s.
RubrikaZměna - Ostrava, Aktuální stav - Ostrava
IČO47677511
SídloJanského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Publikováno22. 08. 2022
Značka OVOV06422805
Obchodní jméno: OLTERM  & TD Olomouc, a.s. Sídlo: Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc IČO: 47677511 Oddíl: B. Vložka: 872 Datum zápisu: 29.9.1994 Vymazuje se ke dni: 10.8.2022 – Ostatní skutečnosti: Valná hromada obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. rozhodla dne 23.6.2022 takto: základní kapitál obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií ze stávající výše 43.000 000 Kč, slovy: čtyřicet tři milionů korun českých, o částku ve výši 10.460 000 Kč, slovy: deset milionů čtyři sta šedesát tisíc korun českých. Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o kterou má být zvýšen základní kapitál Společnosti, se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 523 kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých; akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír při emisním kurzu 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii, celkový emisní kurz za všechny akcie tedy činí 11.506 000 Kč, slovy: jedenáct milionů pět set šest tisíc korun českých. Žádné akcie nebudou upsány na základě přednostního práva. Žádné akcie nebudou upsány formou veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři Společnosti, a to Statutárnímu městu Olomouc, se sídlem Olomouc, Horní náměstí č. p. 583, PSČ 779 11, IČO: 00299308, a budou upsány předem určeným zájemcem Statutárním městem Olomouc na základě písemné dohody všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ust. § 491 zákona o obchodních korporacích mezi akcionáři Společnosti - Statutárním městem Olomouc jako upisovatelem 1 a obchodní společností Veolia Energie ČR, a.s. jako upisovatelem 2. Dohoda všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu bude Statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Upisovací lhůta činí 14, slovy: čtrnáct, dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Dle písemné dohody všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ust. § 491 zákona o obchodních korporacích Statutární město Olomouc jako upisovatel 1 upíše 523 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, při emisním kurzu ve výši 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii, tj. celkovém emisním kurzu jím upisovaných akcií ve výši 11.506 000 Kč, slovy: jedenáct milionů pět set šest tisíc korun českých. Lhůta pro splacení emisního kurzu upisovaných akcií peněžitým vkladem upisovatele 1 - Statutárního města Olomouc se stanovuje do 31. 8. 2022, slovy: třicátého prvního srpna roku dvoutisícího dvacátého druhého. Místem pro upsání akcií je sídlo obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., tj. Olomouc, Povel, Janského 469/8, PSČ 779 00. Statutární město Olomouc jako předem učený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 11.506 000 Kč, slovy: jedenáct milionů pět set šest tisíc korun českých, peněžitým vkladem, když za tento peněžitý vklad bude Společností upisovateli 1 - Statutárnímu městu Olomouc vydáno 523 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, při emisním kurzu ve výši 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii. Částka ve výši 11.506 000 Kč, slovy: jedenáct milionů pět set šest tisíc korun českých, kterou se splácí emisní kurz akcií ve stejné výši, jak je uvedeno v tomto odstavci, je částkou, která nepodléhá dani z přidané hodnoty. Připouští se možnost započtení pohledávky Statutárního města Olomouc za Společností, ve výši 11.506 000 Kč, slovy: jedenáct milionů pět set šest tisíc korun českých, vyplývající z Dohody o ukončení Smlouvy uzavřené dne 20. 12. 1994 mezi Městem Olomouc a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s., když tato dohoda byla uzavřena dne 13. 6. 2022 mezi Statutárním městem Olomouc a Společností a byla uveřejněna v registru smluv dne 13. 6. 2022, proti pohledávce Společnosti za Statutárním městem Olomouc na splacení emisního kurzu 523 kusů akcií upisovaných Statutárním městem Olomouc ve výši 11.506 000 Kč, slovy: jedenáct milionů pět set šest tisíc korun českých, a to na základě písemné smlouvy o započtení. Schvalují se pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky Statutárního města Olomouc za Společností, vyplývající z Dohody o ukončení Smlouvy uzavřené dne 20. 12. 1994 mezi Městem Olomouc a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s., když tato dohoda byla uzavřena dne 13. 6. 2022 mezi Statutárním městem Olomouc a Společností a byla uveřejněna v registru smluv dne 13. 6. 2022, proti pohledávce Společnosti za Statutárním městem Olomouc na splacení emisního kurzu 523 kusů akcií upisovaných Statutárním městem Olomouc ve výši 11.506 000 Kč, slovy: jedenáct milionů pět set šest tisíc korun českých, v následujícím znění takto:o započtení pohledávky bude uzavřena písemná smlouva mezi akcionářem a současně předem určeným zájemcem Statutárním městem Olomouc, a obchodní společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. písemný návrh smlouvy o započtení pohledávky byl předložen představenstvem obchodní společností OLTERM & TD Olomouc, a.s. předem určenému zájemci Statutárnímu městu Olomouc, a tento návrh smlouvy o započtení pohledávky byl schválen Zastupitelstvem města Olomouce dne 6. 6. 2022 na doporučení Rady města Olomouce; -smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena bezodkladně po uzavření písemné dohody všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 491 zákona o obchodních korporacích, v sídle Společnosti, nejpozději však do konce lhůty pro splacení peněžitého vkladu, tj. nejpozději do 31. 8. 2022, slovy: třicátého prvního srpna roku dvoutisícího dvacátého druhého; smlouva o započtení pohledávky bude Statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 21, odst. 3) zákona o obchodních korporacích se schvaluje písemný návrh smlouvy o započtení pohledávky, která bude uzavřena mezi akcionářem a předem určeným zájemcem Statutárním městem Olomouc, a obchodní společností OLTERM & TD Olomouc, a.s., jak vyplývá z tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi emisním kurzem akcií upsaných Statutárním městem Olomouc a splacených jeho peněžitým vkladem a jmenovitou hodnotou akcií upsaných Statutárním městem Olomouc a splacených jeho peněžitým vkladem tvoří emisní ážio. Valná hromada obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. rozhodla dne 23.6.2022 takto: základní kapitál obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií ze stávající výše 43.000 000 Kč, slovy: čtyřicet tři milionů korun českých, o částku ve výši 52.940 000 Kč, slovy: padesát dva milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých. Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o kterou má být zvýšen základní kapitál Společnosti, se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2.647 kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých; akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír při emisním kurzu 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii, celkový emisní kurz za všechny akcie tedy činí 58.234 000 Kč, slovy: padesát osm milionů dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých. Žádné akcie nebudou upsány na základě přednostního práva. Žádné akcie nebudou upsány formou veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání stávajícímu akcionáři Společnosti, a to Statutárnímu městu Olomouc, se sídlem Olomouc, Horní náměstí č. p. 583, PSČ 779 11, IČO: 00299308, a budou upsány stávajícím akcionářem Společnosti - Statutárním městem Olomouc na základě písemné dohody všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ust. § 491 zákona o obchodních korporacích mezi akcionáři Společnosti - Statutárním městem Olomouc jako upisovatelem 1 a obchodní společností Veolia Energie ČR, a.s. jako upisovatelem 2. Dohoda všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu bude Statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Upisovací lhůta činí 14, slovy: čtrnáct, dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Dle písemné dohody všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ust. § 491 zákona o obchodních korporacích Statutární město Olomouc jako upisovatel 1 upíše 2.647 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, při emisním kurzu ve výši 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii, tj. celkovém emisním kurzu jím upisovaných akcií ve výši 58.234 000 Kč, slovy: padesát osm milionů dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých. Lhůta pro splacení emisního kurzu upisovaných akcií vnesením nepeněžitého vkladu upisovatele 1 Statutárního města Olomouc se stanovuje do 31. 8. 2022, slovy: třicátého prvního srpna roku dvoutisícího dvacátého druhého. Nepeněžitý vklad vkladatele je vnesen tak, že vkladatel předá Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu a písemné prohlášení o vnesení věci s úředně ověřenými podpisy. O předání předmětu nepeněžitého vkladu bude sepsán vkladatelem a Společností protokol. Místem pro upsání akcií a místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., tj. Olomouc, Povel, Janského 469/8, PSČ 779 00. Statutární město Olomouc splatí emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 58.234 000 Kč, slovy: padesát osm milionů dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých, vnesením nepeněžitého vkladu, když za tento nepeněžitý vklad bude Společností upisovateli 1 - Statutárnímu městu Olomouc vydáno 2.647 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, při emisním kurzu ve výši 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 387-02/2022, ve znění dodatků, zpracovaným znaleckou kanceláří v oboru ekonomika společností Mazars Consulting, s.r.o. IČO: 64944379, na částku 58.251 000 Kč, slovy: padesát osm milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých. Částka ve výši 58.234 000 Kč, slovy: padesát osm milionů dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých, kterou se splácí emisní kurz akcií ve stejné výši, jak je uvedeno v tomto odstavci, je částkou bez DPH. Nepeněžitý vklad Statutárního města Olomouc je tvořen pozemkem p. č. st. 636/1, jehož součástí je budova č. p. 469 stojící v části obce Povel, katastrální území Povel, pozemkem p. č. st. 1104, jehož součástí je budova č. p. 721 stojící v části obce Nové Sady, katastrální území Nové Sady u Olomouce, pozemkem p. č. 451/118, katastrální území Povel, vše obec Olomouc, a dále teplárenskou infrastrukturou skládající se převážně z teplovodů, tepelných zdrojů, teplovodních přípojek a technologických zařízení. Kompletní seznam položek nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku č. 387-02/2022, ve znění dodatků, zpracovaném znaleckou kanceláří v oboru ekonomika společností Mazars Consulting, s.r.o., IČO: 64944379. Nepeněžitý vklad Statutárního města Olomouc tedy tvoří: Část A - seznam technologických zařízení a provozoven A 1 - tepelné zdroje bez staveb ČísloP.č. Adresa objektuČíslo PozemekKatastrálníPříslušenství k tepelnému zdroji smlouvytypkód zdrojeNázev zdroje(specif.umístění)popísnéparc. č.území 11PS309-05U Cukrovaru 18aU Cukrovaru 16623336/1, 333Holice u Olomouce 22HS518-01Politických vězňů 2Politických vězňů st. 574/1NeředínROZVODY 36 xC1K3 LazceŘezáčova439st. 551Lazce 411HS518-03Dělnická (D)Dělnická st. 322NeředínROZVODY 513HS519-08Svornosti (E) Kmochova911st. 1066/1Nová Ulice 617OPS619-71Žilinská 14Žilinská st. 2420Nová UliceROZVODY 718HS520-04FischerovaHandkeho st. 1107Nové Sady u Olomouce 819HS520-05TeichmanovaVoskovcova st. 926Nové Sady u Olomouce 920OPS523-03JanskéhoJanského st. 633Povel 1022OPS601-03Varšavské námVaršavské náměstí st. 1558/1Olomouc-město 1123HS312-01SokolovskáČerná cesta137st. 259Klášterní Hradisko 1224PK207-02VitáskovaVitáskova st. 475HejčínROZVODY (neprov.) 1328HS519-02Mošnerova 23Mošnerova st. 1303Nová Ulice 1429OPS649-52Vojanova 24Vojanova 2466st. 1370Nová Ulice 1539PS308-09Kosmonautů 10Kosmonautů 10a1235st. 1151/1HodolanyROZVODY 1642PS308-07StaréhoStarého st. 1464HodolanyROZVODY 1743PS308-11PřichystalovaPřichystalova st. 1542Hodolany 1845HS518-06HelsinskáHelsinská 8562st. 226/1,st. 226/2Neředín 1947OPS618-04FrágnerovaFragnerova st. 619NeředínROZVODY 2049, 50OPS618-81Neředín K2, K3Zelená 1575st. 970Neředín 2159HS520-03Werichova 33Werichova st. 925Nové Sady u Olomouce 2260HS520-01DružebníDružební st. 1130Nové Sady u Olomouce 2362HS312-01Černá cesta 19Černá cesta (u č.o. 19) st. 380/1Klášterní HradiskoROZVODY 2463PK218-01Tř.Míru 1236Tř. Míru st. 1236NeředínROZVODY A 2a - provozovny včetně staveb a pozemků ČísloP.č. Adresa objektuČíslo PozemekKatastrální smlouvytypkód zdrojeNázev zdroje(specif.umístění)popísnéparc. č.území 11 Administrat. budovaJanského 8469st. 636/1Povel 22 Provozní areálWerichova 1721st. 1104Nové Sady u Olomouce 3 451/118Povel A 2b - měření a regulace a jiné v evidenci u objektu Werichova 1 (reálně umístěny po celém území města) Číslo Inv. ČísloNázev 1 OL/210240MAR MERIDLA RID.SYST 2 OL/210241MAR STROJNI ZARIZENI RID.SYST 3 OL/210242MAR KABELOVE ROZVODY RID.SYST 4 OL/210243MAR STAVEBNI UPRAVY RID.SYST 5 OL/210320MAR DOVYBAVENI CENTRALY 6 OL/210374MAR DOPLNENI KARET RID.SYST 7 OL/210375MAR DOVYBAVENI CENTRALY 8 OL/210384MAR UPRAVY MERICU DART 9 OL/210385MAR STAVEBNI UPRAVY RID.SYST 10 OL/710016MAR Nástěnná mapa A 3 - teplovodní a jiné přípojky ČísloP.č. Název objektuDalší identifikace smlouvyNázev objektu (specif.umístění) 11Teplovod č. 12 Družebnív provozu 22Teplovod č. 2 Rožňavskáneprovozované 33Teplovod č. 1 Rožňavskáneprovozované 44Teplovod k bl. 1,2, obj. 194 Neředín K3částečně v provozu 55Teplovod k bl. a-e, obj. 198 Neředín K1neprovozované 66Teplovod k bl.14,15,obj.196 Neředín K1,K2neprovozované 77Teplovod k bl. 12, obj.199 Neředín K2neprovozované 88Teplovod k bl. 9, obj.195 Neředín K2neprovozované 99Teplovod k bl. 10,11,obj.197 Neředín K2neprovozované 1010Teplovod k bl.3,4a,4b,5,6,obj.201,202 Neředín K3neprovozované 1111Teplovod k bl. 7,8,obj. 244 Neředín K2,K3neprovozované 1212Teplovod k bl. 13,16,obj. 200 Neředín K1,K2neprovozované 1313Teplovod obj. 239 Neředín K1neprovozované 1414Teplovod obj. 240 Neředín K2,K3neprovozované 1515Teplovod pro obj. 115 Nové Sady - Jihv provozu 1616Teplovod pro obj. 055,088 Nové Sady - Jihv provozu 1717Teplovod obj. 137,4 část Rožňavskáneprovozované 1818Teplovod obj. 164,5 část Rožňavskáneprovozované 1919Teplovod obj. 238 Werichovav provozu 2020Teplovod obj. 254 Werichovav provozu 2121Teplovod obj.204,205,211 Werichovav provozu 2222Teplovod č. 13 Nové Sady - Jihv provozu 2323Teplovod č. 11,obj.305 Nové Sady - Jihv provozu 2424Teplovod VS Pasteurova neprovozované 2525Teplovod Nešporova, obj. 580 Nešporovaneprovozované 2626Teplovod Lužická, obj. 590 Nešporovaneprovozované 2729Kolektor vč teplovodu a TU Teichmanovav provozu 2830Teplovod č. 7, obj. 154 Fischerova v provozu 2931Teplovod č. 9,obj. 197 Fischerovav provozu 3032Teplovod k DPS, obj. 482 Fischerovav provozu 3133Teplovod č. 6, obj. 135 Fischerovav provozu 3234Teplovod T1+T2, 634 b.j. C1K3neprovozované 3335Teplovod T3,Lazce,634 b.j.Na Letné C1K3neprovozované 3436Teplovod II/I kot. C2K3 C2K3neprovozované 3537Teplovod ke kot. C2K1,Na Letné 53 C2K1neprovozované 3638Teplovod ke kot. C2K2, Dlouhá 58 C2K2neprovozované 3739Teplovod ke kot. C2K2, Dlouhá 58 C2K2neprovozované 3840Teplovod, Lazce II, obj. č. 55 C1K2neprovozované 3941Teplovod, Lazce II, kot. C1K4 C1K4neprovozované 4042Teplovod T4, Lazce I, obj. č. 37 C2K1neprovozované 4143Teplovod, Lazce II ke kot. C1K1 C1K1neprovozované 4244Teplovod T1, obj. č. 029, 48 b.j. Pasteurova neprovozované 4345Teplovod T2, Pasteurova, obj. č. 030 Pasteurova neprovozované 4446Teplovod, Pasteurova pro 80 b.j. Pasteurova neprovozované 4547Teplovod, Pasteurova obj. č. 018 Pasteurova částečně v provozu 4648Teplovod Pasteurova, obj. č. 021 Pasteurova v provozu 4751Kanal. přípojka k bl. 6,11, Lazce II C2K3neprovozované 4852Teplovod, Přednádraží Kosmonautů 9v provozu 4953Topný kanál, Přichystalova Přichystalovav provozu 5054Teplovod, Přichystalova, pro 80 b.j. Přichystalovav provozu 5157Teplovod, Přichystalova blok D Přichystalovav provozu 5258Teplovod, Holice pro 80 b.j. U Cukrovaru 18ačástečně v provozu 5359Teplovod, Holice pro 96 b.j. U Cukrovaru 18ačástečně v provozu 5460Teplovod, Holice, U Cukrov. 22-28 U Cukrovaru 8/10částečně v provozu 5572Teplovod, Neředín V, blok 1,2 K1částečně v provozu 5673Teplovod, Neředín, obj. 244 K2Neprovozované 5774Teplovod, Neředín, obj. 195 K3neprovozované 5875Teplovod, Neředín V, blok 14,15 K3neprovozované 5976Teplovod, Neředín V, Stiborova 10 K1neprovozované 6077Teplovod, Neředín V, blok 11a-f K3neprovozované 6178Teplovod, Neředín, blok 12 obj.199 K3neprovozované 6279Teplovod, Neředín, blok 13,16 K2neprovozované 6380Teplovod, Neředín V, blok 2-6 K1neprovozované 6482Parovodní přípojka,Vítězného února Helsinskáv provozu 6583Teplovod, Polská blok c Mišákovaneprovozované 6684Teplovod, F I/1, sídl. II, III sídl. F1částečně v provozu 6785Teplovod, V Křovinách blok 20-22 V Křovináchneprovozované 6886Kanalizační přípojka, Jeremiášova V Křovináchneprovozované 6987Teplovod, Jeremiášova, F II/3 V Křovináchneprovozované 7089Teplovod ke kot. K 38 č. p. 533 F3 K38neprovozované 7192Teplovod T1 a T2 ke kot. K 37 F3 K37neprovozované 7293Teplovod T 10, F III/2 F3 K59neprovozované 7394Teplovod pro obj. 023,031, F III F3 K38částečně v provozu 7495Teplovod T9, F III F3 K59neprovozované 7596Teplovod, F III, pro obj. 232 F3 K42částečně v provozu 7697Teplovod, F III pro Kult. zaříz. F3 K38neprovozované 7798Teplovod ke kot. K 59, F III F3 K59neprovozované 7899Teplovod, Nové Sady-Jih, obj. 115 Rožňavskáneprovozované 79101Teplovod, Nové Sady-Jih,obj.055 Rožňavskáneprovozované 80102Teplovod, Rožňavská 8-18 obj.37a Rožňavskáneprovozované 81103Teplovod, Rožňavská, obj. 137 Rožňavskáneprovozované 82104Teplovod, Rožňavská, obj. 164 Rožňavskáneprovozované 83105Teplovod, Werichova, obj 238 Werichovav provozu 84106Teplovod, Werichova, obj. 254 Werichovav provozu 85107Teplovod, Werichova, obj. 204 Werichovav provozu 86108Teplovod, Brněnská 2/1 Vojanovaneprovozované 87109Teplovod, Heyrovského 2-4 Heyrovskéhoneprovozované 88110Teplovod, Heyrovského 5-10 Heyrovskéhoneprovozované 89111Teplovod, I.P.Pavlova, F III Čajkovskéhoneprovozované 90112Parovodní přípojka Vídeňská Vídeňská 19Neprovozované 91115Teplovodní kanály, F III F3 K37neprovozované 92116Teplovody F, blok 1,2,3,4 Vojanovačástečně v provozu 93117Teplovody F III A,B,C,D Vojanovaneprovozované 94118Teplovod, Mošnerova Mošnerovav provozu 95120Teplovod, F II/2, Kpt. Jaroše Nedvědovaneprovozované 96121Teplovod, blok 11,12,15,16 Nešporovaneprovozované 97122Teplovod, Nová Ulice, blok 36 Nedvědovaneprovozované 98123Teplovod,KischovaNedvědovaneprovozované 99124Teplovod, Heyrovského pro služ.MP Heyrovskéhoneprovozované 100125Teplovod, Heyrovského F II/2 13,14 Heyrovskéhoneprovozované 101126Teplovod FII/2Janskéhov provozu 102127Teplovodní kanál, VS Kmochova E Svornosti (E) Kmochovav provozu 103131Teplovod VST Heyrovského Heyrovskéhoneprovozované A4 - technologická zařízení bez staveb ČísloP.č. Adresa objektuČíslo popisnéPozemekKatastrálníPříslušenství ke zdroji smlouvytypkód zdrojeNázev zdroje(specif.umístění)parc. č.území 126OPS649-50ČajkovskéhoČajkovského 1665st. 49Nová Ulice 237PS308-18KřižíkovaKřižíkova st. 1081HodolanyROZVODY 338PS308-08Kosmonautů 9Nezvalova 3982st. 1142Hodolany 441PS308-04HálkovaHálkova 1143st. 1279HodolanyROZVODY 546OPS618-10KarafiátovaKarafiátova st. 361/1NeředínROZVODY Část B - seznam technologických zařízení bez staveb B 1 - umístění v obytných domech a ostatních provozních budovách ČísloP.č. Adresa objektuČíslo PozemekKatastrálnípozn.Příslušenství k tepelnému zdroji smlouvytypkód zdrojeNázev zdroje(specif.umístění)popisnéparc. č.území 12PK201 – 39Spojenců 14tř. Spojenců 14593st. 1039Olomouc-město 26PK201 – 30Horní nám. 21Horní náměstí 21433st. 372Olomouc-město 37PK201 – 31Horní nám. 23Horní náměstí 23424st. 375/1Olomouc-město 49HS308-07Příčná 3bPříčná 61001st. 1162Hodolany ROZVODY 510PK213-03Svatý KopečekSadové náměstí 267234Svatý Kopeček 613PK216-01NedvězíJilemnického 2967st. 80Nedvězí u Olomouce 17rozv.520-06Rooseveltova 105Rooseveltova (dvůr 107) st. 112/1, st. 112/6Nové Sady u Olomoucepoložku tvoří jen rozvodyROZVODY 718PK227-09KyselovskáKyselovská 74209395Slavonín 826PK201-08Horní nám. 11Ztracená 1322st. 270Olomouc-město 927PK201-09Dolní nám. 2Dolní náměstí 2200st. 621Olomouc-město 1030PK201-12Horní nám. 5Horní náměstí 5367st. 326Olomouc-město 1131PK207-01Erenburgova 26Erenburgova 26228st. 286Hejčín 1232PK208-01Nálevky J.13Nálevkova 13812st. 981Hodolany 1340OPS623-02Holečkova 9Holečkova 9292st. 322Povel ROZVODY 1445PS308-06Jiráskova 9Jiráskova 9264st. 396/1Hodolany 1558PS308-21Hálkova 20Štursova 1820st. 1003Hodolany 1661PK201 – 32RadniceHorní náměstí583st. 271/1Olomouc-město 1765PK201 – 36Dolní náměstí 38Dolní náměstí 3827st. 450/1Olomouc-město 1870OPS649-01Kmochova 19aKmochova 19a291st. 1653Nová Ulice 1971PK225-03Řepčínská 113Řepčínská 113245st. 309Řepčín 2073OPS312-01LSokolovská 6Sokolovská 676st. 97Klášterní Hradisko 2174PK201-44Dolní nám. 47Dolní náměstí 4719st. 442Olomouc-město 2275PK201-45Slovenská 5Slovenská 5594st. 7/2Olomouc-město 2376PS308-14VrchlickéhoVrchlického st. 1019/5Hodolany ROZVODY B 2 - umístění ve školských budovách ČísloP.č. Adresa objektuČíslo PozemekKatastrální smlouvytypkód zdrojeNázev zdroje(specif.umístění)popisnéparc. č.území 11PK222-01ZŠ GorkéhoGorkého 3996st. 116Pavlovičky 22PK209-01ZŠ Náves Svobody "50"Náves Svobody 58979Holice u Olomouce 33PK201-14ZŠ Komenium8. května 29501st. 90Olomouc-město 44OPS601-19ZŠ Mozartova 48Mozartova 48252st. 303Nová Ulice 55PK221-01ZŠ P. Přichystala 20Přichystalova 20540st. 204Hodolany 66PK220-09ZŠ NovosadskáStřed. Novosadská 50143st. 150Nové Sady u Olomouce 77PK220-10ZŠ Rooseveltova 103Rooseveltova 103165st. 112/4Nové Sady u Olomouce 89OPS615-30ZŠ Demlova 18Demlova 18bez č. p.st. 613Lazce 910PK201-17ZŠ Spojenců 8Tř. Spojenců 8702st. 944Olomouc-město 1011PS301-05ZŠ Zeyerova 28Zeyerova 28970st. 1092/3Hodolany 1112OPS618-35ZŠ Helsinská 6Helsinská 6106st. 136Neředín 1213HS523-05ZŠ Nedvěda 17Nedvědova 17366st. 523Povel 1314PS308-20ZŠ Řezníčkova 1Řezníčkova 125st. 64Hodolany 1415OPS618-36ZŠ Terera 1Tererovo náměstí 1919st. 1025Nová Ulice 1516OPS618-33ZŠ Fr. StupkyStupkova 16bez č.p.st. 1423Nová Ulice 1617PS301-06ZŠ Hálkova 4Hálkova 4335st. 485Hodolany 1718HS523-06ZŠ Heyrovského 33Heyrovského 33bez č.p.st. 620Povel 1820PK209-04ZŠ Náves Svobody 41Náves Svobody 41a2182Holice u Olomouce 1920aPK209-04ZŠ Náves Svobody 41Náves Svobody 43373Holice u Olomouce 2021PK227-01ZŠ SlavonínZolova 2 (dvůr)1130Slavonín 2122PK213-01ZŠ KopečekDvorského 33 (dvůr)bez č.p.288Svatý Kopeček 2223PK217-02ZŠ NemilanyRaisova 11528/1Nemilany 2323aPK217-03ZŠ Nemilany (2. budova)Česká Čtvrť 2 (2. budova)208548/5Nemilany 2423bPK217-04ZŠ Nemilany (jídelna)Česká Čtvrť 49 (jídelna)182488Nemilany 2524PK206-01ZŠ Droždín Gagarinova 1911Droždín 2625PK205-01MŠ Petřkova 5Petřkova 341st. 59Černovír 2726PK201-18MŠ Michalské stromořadíMichalské strom. 11782st. 1088Olomouc-město 2827PK225-01MŠ Na trati 82Na Trati 82218st. 252Řepčín 2928PK201-19MŠ Mozartova 6Mozartova 6152st. 185Nová Ulice 3029PK219-06MŠ Vojanova 10Vojanova 10342st. 402Nová Ulice 3130PK202-01MŠ Táboritů 36Táboritů 3661st. 123Bělidla 3231PK201-20MŠ Mozartova 22Mozartova 22258st. 313Nová Ulice 3332PK220-11 220-16MŠ RooseveltovaRooseveltova 101109st. 112/5Nové Sady u Olomouce 3433PK201-22MŠ Blahoslavova 2Blahoslavova 21101st. 1388Olomouc -město 3534PK201-23MŠ kpt. Nálepky 10kpt. Nálepky 10346st. 1341Olomouc -město 3635PK211-01MŠ Selské nám. 42Selské náměstí 4233st. 115Chválkovice 3736PK223-02MŠ Schweitzerova 12Schweitzerova 12228st. 239Povel 3837PK201-25MŠ Žižkovo nám. 3Žižkovo nám. 3888st. 789Olomouc -město 3938PS301-08MŠ Zeyerova 23Zeyerova 23974st. 1141Hodolany 4039OPS601-07MŠ Škrétova 2Škrétova 2198st. 1017Nová Ulice 4140OPS618-27MŠ Dělnická 17bDělnická 17b349st. 326Neředín 4241OPS618-37MŠ Čapka Choda 12Čapka Choda 12917st. 1036Nová Ulice 4342PS301-10MŠ Na Bystřičce 16Na Bystřičce 2490st. 1072Hodolany 4443OPS619-66MŠ Wolkerova 34Wolkerova 34bez č. p.st. 1701Nová Ulice 4544PK206-02MŠ DroždínGagarinova 179545/1Droždín 4645PK213-02MŠ KopečekKovařovicova 11237264Svatý Kopeček 4746PK227-02MŠ SlavonínArbesova 48182449Slavonín 4847PK210-01MŠ ChomoutovBaarova 522611Chomoutov 4949PK216-02MŠ Nedvězí Neklanova 436st. 66Nedvězí u Olomouce 5051PK229-01MŠ TýnečekBlodkovo nám. 152720Týneček 5152PK225-04Svatoplukova 11Svatoplukova 1165st. 110/1Řepčín 5253PK225-02Řepčínská 54Řepčínská 5496st. 116Řepčín 5354OPS619-89Tererovo nám. 4 (tělocvična) Tererovo náměstí 31374st. 1048Nová Ulice B 3 - umístění v prostorách třetích osob ČísloP.č. Adresa objektuČíslo PozemekKatastrálníPříslušenství k tepelnému zdroji smlouvytypkód zdrojeNázev zdroje(specif.umístění)popísnéparc. č.území 11PK201-29Charkovská 11Charkovská 11274st. 1333Olomouc-město 23PK201-40Gorazdovo nám. 11Gorazdovo nám. 111041st. 1355/2Olomouc-město 34OPS601-04Polská 40Polská 40431st. 1454Olomouc-město 48PK207-03J. Lady 15Ladova 15324st. 419HejčínROZVODY 511PK215-10Na střelnici 2Na střelnici 2333st. 394Lazce 614PK219-07Welnerova 23Wellnerova 23699st. 910Nová Ulice 715OPS619-65Wolkerova 36aWolkerova 36a797st. 903/2Nová Ulice 816OPS620-26Polská 27Polská 27425st. 410Nové Sady u OlomouceROZVODY 917aOPS520-06Rooseveltova 105Rooseveltova 109219st. 219Nové Sady u Olomouce 1019PK201-01Legionářská 5Legionářská 5791st. 1095Olomouc-město 1123OPS601-05Polská 44Polská 44429st. 1452Olomouc-město ROZVODY 1225PK201-07Dolní nám. 6Dolní náměstí 6195st. 616Olomouc-město 1328PK201-10Pavelčákova 1Pavelčákova 111st. 433/5Olomouc-město 1429PK201-11Školní 2aŠkolní 2a202st. 623Olomouc-město 1534PK208-03Jungmannova 16Jungmannova 16813st. 982Hodolany 1636PK208-05Masarykova 27Masarykova tř. 27874st. 872Hodolany 1737PK219-02Na Šibeníku 4Na Šibeníku 4471st. 545Nová Ulice 1839OPS619-68Foerstrova 33 (U+V)Foerstrova 33918st. 1062Nová Ulice 1941PS301-01Horákové M. 19Dr. M. Horákové 211079st. 1351Olomouc-město 2042OPS601-21Vídeňská 19Vídeňská 191105st. 1360Olomouc-město 2143PS302-01Divišova 3Divišova 3229st. 272Bělidla 2244PS301-02Charkovská 8Charkovská 81066st. 1345Olomouc-město 2346PS308-10Masarykova 54Masarykova 54938st. 1087HodolanyROZVODY 2447PS308-12Tovární 35,37,39Tovární 35,37,39946st. 1096Hodolany 2548PS308-13Tovární 19,21,23Tovární 19,21,231061st. 1068Hodolany 2651PS308-19Neumanna S. K.Neumanova 9902st. 1061Hodolany 2752OPS619-69Tererovo náměstí 2Tererovo náměstí 2920st. 1049Nová Ulice 2853OPS619-78Foerstrova 32 (IJK) Foerstrova 321052st. 1083/2Nová Ulice 2954OPS619-55Albertova 29Albertova 29790st. 1227Nová Ulice 3055HS519-07Pospíšilové M.U místní dráhy 111035st. 991/2Nová UliceROZVODY 3156OPS619-70Štítného 5/7Štítného 5844st. 909Nová Ulice 3259PS308-29Blanická 17Blanická 17918st. 1125/1Hodolany 3360PS308-23Blanická 21Blanická 21919st. 1123/3Hodolany 3466PK201-13Dolní náměstí 10Dolní máměstí 10191st. 612/1Olomouc-město 3567PK201 – 37Masarykova 21Masarykova 21,19736st. 1034/1Olomouc-město 3668PK201-42 201-43Riegrova 3Riegrova 3405st. 381Olomouc-město 3772HS519-06U Kovárny BU Kovárny B909st. 1020Nová UliceROZVODY Schvaluje se shora popsaný nepeněžitý vklad stávajícího akcionáře Statutárního města Olomouc, jehož vnesením bude splacen emisní kurz 2.647 kusů akcií upsaných Statutárním městem Olomouc celkem ve výši 58.234 000 Kč, slovy: padesát osm milionů dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých, když tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 387-02/2022, ve znění dodatků, zpracovaným znaleckou kanceláří v oboru ekonomika společností Mazars Consulting, s.r.o., IČO: 64944379, na částku 58.251 000 Kč, slovy: padesát osm milionů dvě stě padesát jedna tisíc korun českých. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu Statutárního města Olomouc a emisním kurzem akcií upsaných Statutárním městem Olomouc a splacených vnesením jeho nepeněžitého vkladu bude v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích Společností v plné výši vrácen upisovateli 1 Statutárnímu městu Olomouc, a to bezhotovostním převodem na účet Statutárního města Olomouc ve lhůtě do 2, slovy: dvou, měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Rozdíl mezi emisním kurzem akcií upsaných Statutárním městem Olomouc a splacených vnesením jeho nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií upsaných Statutárním městem Olomouc a splacených vnesením jeho nepeněžitého vkladu tvoří emisní ážio. Valná hromada obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. rozhodla dne 23.6.2022 takto: základní kapitál obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií ze stávající výše 43.000 000 Kč, slovy: čtyřicet tři milionů korun českých, o částku ve výši 52.840 000 Kč, slovy: padesát dva milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých. Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku, o kterou má být zvýšen základní kapitál Společnosti, se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2.642 kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých; akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír při emisním kurzu 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii, celkový emisní kurz za všechny akcie tedy činí 58.124 000 Kč, slovy: padesát osm milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých. Žádné akcie nebudou upsány na základě přednostního práva. Žádné akcie nebudou upsány formou veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání stávajícímu akcionáři Společnosti, a to obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 702 00, IČO: 45193410, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 318, a budou upsány stávajícím akcionářem Společnosti - obchodní společností Veolia Energie ČR, a.s. na základě písemné dohody všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ust. § 491 zákona o obchodních korporacích mezi akcionáři Společnosti - Statutárním městem Olomouc jako upisovatelem 1 a obchodní společností Veolia Energie ČR, a.s. jako upisovatelem 2. Dohoda všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu bude Statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Upisovací lhůta činí 14, slovy: čtrnáct, dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Dle písemné dohody všech akcionářů o zvýšení základního kapitálu uzavřené v souladu s ust. § 491 zákona o obchodních korporacích obchodní společnost Veolia Energie ČR, a.s. jako upisovatel 2 upíše 2.642 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, při emisním kurzu ve výši 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii, tj. celkovém emisním kurzu všech jí upisovaných akcií ve výši 58.124 000 Kč, slovy: padesát osm milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých. Lhůta pro splacení emisního kurzu upisovaných akcií vnesením nepeněžitého vkladu upisovatele 2 obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se stanovuje do 31. 8. 2022, slovy: třicátého prvního srpna roku dvoutisícího dvacátého druhého. Nepeněžitý vklad vkladatele je vnesen tak, že vkladatel předá Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu a písemné prohlášení o vnesení věci s úředně ověřenými podpisy. O předání předmětu nepeněžitého vkladu bude sepsán vkladatelem a Společností protokol. Místem pro upsání akcií a místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s., tj. Olomouc, Povel, Janského 469/8, PSČ 779 00. Obchodní společnost Veolia Energie ČR, a.s. splatí emisní kurz jí upsaných akcií ve výši 58.124 000 Kč, slovy: padesát osm milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých, vnesením nepeněžitého vkladu. Za tento nepeněžitý vklad bude Společností upisovateli 2 - obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s. vydáno 2.642 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000 Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, při emisním kurzu ve výši 22 000 Kč, slovy: dvacet dva tisíc korun českých, za jednu akcii. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 388-03/2022, zpracovaným znaleckou kanceláří v oboru ekonomika společností Mazars Consulting, s.r.o., IČO: 64944379, na částku 58.125 000 Kč, slovy: padesát osm milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých. Částka ve výši 58.124 000 Kč, slovy: padesát osm milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých, kterou se splácí emisní kurz akcií ve stejné výši, jak je uvedeno v tomto odstavci, je částkou bez DPH. Nepeněžitý vklad společnosti Veolia Energie ČR, a.s. je tvořen horkovodními přípojkami, tedy rozvody topného média. Kompletní seznam položek nepeněžitého vkladu je obsažen ve znaleckém posudku č. 388-03/2022, zpracovaném znaleckou kanceláří v oboru ekonomika společností Mazars Consulting, s.r.o., IČO: 64944379. Nepeněžitý vklad obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s. tedy tvoří: číslo zdrojevazba na zdroj/ šachtu rok zprovozněníIČNázev horkovodní přípojkydimenzedélkaprovedení rozvod od Š3882000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN100184předizol I619-170Foerstrova 12000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN6552předizol rozvod po 388c2000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN80146předizol I619-180Foerstrova 52000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN504předizol I619-190Foerstrova 132000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN501předizol I619-200Foerstrova 152000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5017předizol I619-210Foerstrova 172000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5025Předizol I619-220Kmochova 22000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN504předizol I619-230Kmochova 42000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN504předizol I619-240Kmochova 62000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5015předizol I619-260Jílová 22000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5022předizol I619-270Jílová 42000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5027předizol I619-280Kmochova 82000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5020předizol I619-290Kmochova 102000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN508předizol rozvod Š3932000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN100167předizol I619-300Kmochova 112000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN507předizol I619-310Kmochova 132000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN507předizol I619-320Kmochova 152000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5019předizol I619-340Kmochova 172000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN507předizol I619-350Kmochova 192000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5022předizol rozvod směr Š393a2000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN8078předizol I619-360Kmochova 212000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN505předizol I619-370Kmochova 232000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5015předizol I619-380Kmochova 252000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN6521předizol I619-400Dvořákova 392000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN32112předizol rozvod od kotelny Dvořákova2000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN8036předizol I619-410Dvořákova 462000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN802předizol I619-420Foerstrova 42000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5022předizol rozvod2000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN6523předizol I619-430Foerstrova 62000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5030předizol rozvod Š3862000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN10015předizol I619-440Foerstrova 162000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN5019předizol I619-450Foerstrova 202000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN50100předizol rozvod2000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN8046Předizol I619-460Na vozovce 412000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN503předizol I619-470Na vozovce 422000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN4054předizol rozvod2000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN6539předizol I619-480Na vozovce 462000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN503předizol rozvod po Š2522000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN8085předizol I619-490I.P. Pavlova 162000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN408předizol I619-500Mošnerova 42000035524/01PPA Horkovodní síť - III. etapaDN8013předizol rozvod od Š4512001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN150126předizol rozvod2001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN12588předizol rozvod od Š4622001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN10082předizol I601-010Varšavské nám. 1,2,32001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6553předizol I601-020Varšavské nám. 4,5,62001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6516předizol I601-030Varšavské nám. 7,82001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN8030předizol I619-530Albertova 32001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN50250předizol I619-540Albertova 11,13,152001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN4013předizol rozvod od Š454b2001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6526předizol I619-550Albertova 25,27,292001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN5049předizol I619-560Wolkerova 48,502001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN3219předizol I619-570Wolkerova 52,542001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN5028předizol rozvod od Š4662001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN8054předizol I619-580Grégrova 4,62001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN5013předizol I619-590Grégrova 7a2001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN3216předizol I619-600Grégrova 132001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN503předizol I619-610Krapkova 24,26,282001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN65115předizol I619-620Na vozovce 7,92001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN5017předizol I619-630U místní dráhy 1,32001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN502předizol I619-650Wolkerova 36a2001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN5018Předizol I619-660MŠ Wolkerova 342001035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN4013předizol rozvod od Š452a2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN65129předizol I601-040Polská 402002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN3282předizol I601-050Polská 442002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN5021předizol rozvod2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN8048předizol I601-060ZŠ Svornosti 372002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN6518předizol rozvod od Š3782002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN65239předizol rozvod (378b - 378c)2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN5021předizol I601-070MŠ Škrétova 22002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN404předizol I601-080Sukova 62002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN328předizol I601-090Mozartova 28,30,322002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN3236předizol I601-100Mozartova 39,412002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN3275předizol rozvod2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN5019předizol I601-110Petelínova 52002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN3223předizol I601-120Mozartova 712002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN3210předizol I601-130Mozartova 592002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN3248předizol rozvod od Š3692002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN8037předizol I601-140Mozartova 43 (Jitro)2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN4043předizol rozvod od Š377a2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN10098předizol I601-150Svornosti 35 (ELIT)2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN329předizol I618-350ZŠ Helsinská 62002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN5096předizol I618-360ZŠ Terrera 12002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN5033předizol I618-370MŠ Čapka Choda 122002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN4021předizol I618-380tř. Míru 19/212002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN4064předizol I619-680Foerstrova 32 (U+V)2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN80108předizol I619-690Terrera2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN6518předizol rozvod od 463a2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN6558Předizol I619-700Štítného 5/72002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN4018předizol I619-710Žilinská 142002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN3255předizol I619-720Svornosti 302002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN5047předizol rozvod os Š3802002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN10041předizol I619-730Svornosti 362002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN5022předizol I619-740Svornosti 382002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN5011předizol rozvod2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN6570předizol I619-750Foerstrova 442002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN503předizol I619-760Žilinská 342002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN3250předizol rozvod2002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN8056předizol I619-770Svornosti 432002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN6540předizol I619-780Foerstrova 322002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN658předizol I619-790Foerstrova 262002035624/01PPA Horkoodní síť - IV.etapa, 2.částDN6546předizol I620-030Holečkova 72002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN4063předizol I620-040Holečkova 102002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN8026předizol rozvod od Š1272002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN8021předizol rozvod 2002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6528předizol I620-050Trnkova 242002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN5038předizol I620-060Trnkova 262002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN501předizol I620-070Trnkova 282002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN5012předizol I620-080Trnkova 302002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN5026předizol I620-090Skupova 7,9,112002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6512předizol rozvod2002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN1008předizol I620-100Skupova 13,15,172002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6514předizol rozvod od Š1212002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN1254předizol I620-110Skupova 19,21,232002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6521předizol rozvod2002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN8037Předizol I620-120Trnkova 16,182002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6554předizol I620-130Trnkova 20,222002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6535předizol I620-140Skupova 1,3,52002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6526předizol rozvod od Š1192002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN4014předizol I620-150Skupova 62002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN3273předizol I620-170Trnkova 4,62002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6525předizol I620-180Rooseweltova 78,802002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6510předizol I620-190Rooseweltova 82,842002035570/021PPA Horkovodní síť - IV.etapa 1.částDN6516předizol I623-020Holečkova 92002035626PPA HV příp.DPS HolečkovaDN5010předizol rozvod2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN508předizol I615-010Synkova 112003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN509předizol I615-020Synkova 172003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN5022předizol rozvod Š5732003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN10068předizol rozvod Š5742003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN8012předizol I615-030Řezáče 202003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6514předizol rozvod Š5712003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN10022předizol I615-040Urxova 42003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN505předizol rozvod2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN15021předizol rozvod Š5612003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN8028předizol I615-050Řezáčova 22003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN506předizol I615-060Řezáčova 42003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6568předizol rozvod Š560b2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN15015předizol I615-070Urxova 22003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN5010předizol rozvod2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN12563předizol rozvod Š5622003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6517předizol I615-080MŠ Hermanna 12003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6561předizol I615-090Synkova 92003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6586Předizol rozvod Š5632003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN8010předizol I615-100Řezáčova 102003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN655předizol rozvod2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN10081předizol rozvod2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6511předizol I615-110Hermanna 42003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN503předizol rozvod Š5532003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6534předizol I615-120Na letné 312003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN5018předizol rozvod2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN10062předizol I615-130Na letné 392003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN654předizol rozvod Š5522003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN10023předizol I615-140Na letné 432003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN5014předizol I615-150Na Letné 472003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN5027předizol rozvod Š5492003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6515předizol I615-160Na Letné 492003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN5015předizol rozvod Š5502003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN12571předizol I615-170Na Letné 552003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN657předizol I615-180Dlouhá 402003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6530předizol I615-190Dlouhá 482003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6558předizol I615-200Dlouhá 282003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN404předizol I615-210Dlouhá 342003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN4038předizol rozvod Š5412003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN10057předizol rozvod2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6514předizol I615-220Dlouhá 362003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN508předizol I615-230Dlouhá 382003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN5041předizol I615-240Dlouhá 582003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6587předizol I615-250Lazecká 242003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN65101předizol rozvod od Š5772003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6540Předizol I615-260Lazecká 322003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN506předizol rozvod po Š5772003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN10016předizol I615-270Urxova 112003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN506předizol I615-280Urxova 132003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN5013předizol rozvod2003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN12547předizol I615-290Urxova 152003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN6517předizol I615-300ZŠ Demlova 182003035669/01PPA Horkovodní síť - V.etapaDN100182předizol I623-030Nešpora 22005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN329předizol I623-040Nešpora 4 (6,8)2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN505předizol rozvod od Š132c2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN100101předizol rozvod od Š132f2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN807předizol I623-050Nešpora 5 (1,3)2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN507předizol rozvod2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6514předizol I623-060Nešpora 7 (9) 2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN657předizol I623-070Nešpora 13 (11,15) 2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN657předizol I623-080Nešpora 19 (17)2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5028předizol I623-090Sienkiewiec.7(1,3,5,9,11)2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8038předizol I623-110MŠ Lužická 72005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5078předizol rozvod od Š133c2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8014předizol I623-120Lužická 82005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5053předizol rozvod2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6533předizol I623-130Lužická 102005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5014předizol I623-140Lužická 122005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5022předizol rozvod od Š134a2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8027předizol I623-150Lužická 142005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN659předizol I623-160Lužická 162005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5036předizol I623-170V křovinách 22005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5038Předizol I623-180V křovinách 42005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5021předizol I623-190V křovinách 62005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5032předizol I623-200Schweitzerova 68 (66)2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4010předizol rozvod od Š155a2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN15057předizol rozvod přes Š155b - 155d2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN125175předizol rozvod2005035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN10034předizol I623-210Nedvěda 32006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6519předizol I623-220Nedvěda 72006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6513předizol I623-230MŠ Nedvědova 132006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5034předizol rozvod od Š155e2006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8046předizol I623-240Schweitzerova 542006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN655předizol rozvod2006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6545předizol I623-250Schweitzerova 582006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN505předizol I623-260Schweitzerova 62 (64)2006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5033předizol I623-270Kischova 12006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4013předizol I623-280Kischova 2 (4,6)2006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5016předizol I623-300Jaroše 5, 72006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8018předizol I623-310H.Malířové 6 (2,4)2006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5012předizol I623-320H.Malířové 8 (10) 2006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN409předizol I623-330Jaroše 17 (19)2006035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6512předizol rozvod2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5014předizol I620-260Polská 272007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN3212předizol rozvod2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6511předizol I620-270Polská 312007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN3218předizol rozvod od Š152d - 152g2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN100276předizol rozvod po 152h2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6590předizol rozvod od 152i2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5026Předizol I620-280Myslbekova 12007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4044předizol I620-290Myslbekova 72007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN3212předizol rozvod po 152i2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6558předizol I620-300Myslbekova 92007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN3210předizol rozvod od Š152h2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6545předizol I620-310Myslbekova 132007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN326předizol I620-350Valdenská 82007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4046předizol I620-360Špálova 62007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN3229předizol rozvod Š152j2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4023předizol I620-370Špálova 12007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN328předizol rozvod2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN3226předizol I620-380Špálova 42007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN324předizol rozvod od Š1382007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN10014předizol rozvod přes 138b2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN80110předizol rozvod2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN656předizol I623-340Jánského 4 (2,6)2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5071předizol I623-350Jánského 8 2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN505předizol I623-360Jánského 12 (10,14)2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN508předizol I623-380Jánského 182007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN505předizol rozvod od Š146a2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8051předizol I623-390Albert Janského2007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4022předizol I623-400zdr. středisko Jánského 242007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5033předizol rozvod od Š1462007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN10045předizol I623-410Heyrovského 62007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4014předizol I623-420Heyrovského 102007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5043předizol I623-430Heyrovského 352007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN505předizol I623-440Heyrovského 372007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5038Předizol I623-450lékárna Jánského 262007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN2528předizol I623-460Herna Jánského 202007035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN2515předizol rozvod od Š110d2008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN10058předizol I620-320Jakoubka ze stříbra2008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN6565předizol rozvod Š151b2008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN100143předizol I620-330Velkomoravská 51/532008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN5015předizol rozvod2008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN10044předizol I620-390Velkomoravská 55/572008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN5021předizol rozovd Š151e2008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN8079předizol I620-400Velkomoravská 59/612008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN5024předizol rozvod2008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN6554předizol I620-410Velkomoravská 632008035927PPA Přípojky HV-Jakoubka ze Stříbra a VelkomoravskáDN406předizol rozvod od Š1402008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN12566předizol rozvod od Š140d2008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6563předizol I623-530V křovinách 12008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN328předizol I623-540V křovinách 52008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN324předizol I623-550Schweitzerova 722008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN503předizol I623-560Schweitzerova 742008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5020předizol I623-570Jeremiáše 62008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5033předizol I623-580Jeremiáše 82008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5010předizol rozvod po Š140d2008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8095předizol I623-590Jeremiáše 102008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN505Předizol I623-600Jeremiáše 122008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5013předizol rozvod přes Š1402008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN100131předizol I623-610Jeremiáše 142008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5017předizol I623-620Jeremiáše 162008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5010předizol I623-630Janského 12008035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN3256předizol rozvod2009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6511předizol I623-670Mišáka 122009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4012předizol rozvod2009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5021předizol I623-680Mišáka 142009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4026předizol I623-690Mišáka 162009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4021předizol rozvod2009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN808předizol I623-700Mišáka 222009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN402předizol rozvod2009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8031předizol I623-710Mišáka 242009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4012předizol rozvod2009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6539předizol I623-720Mišáka 262009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN406předizol I623-730Mišáka 412009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN255předizol I623-740Polská 412009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6582předizol I623-750Husitská 192009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4075předizol rozvod od Š1472009035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6554předizol I623-780Heyrovského 22010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5037předizol I623-790Policie2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN3223předizol rozvod od Š158e2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN8043předizol I623-800Heyrovského 3 (1,5)2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5016předizol I623-810Heyrovského 42010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5018předizol rozvod přes Š158f2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6568předizol I623-820Heyrovského 9 (7,11)2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5020Předizol I623-830Heyrovského 15 (13,17)2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5071předizol I623-840Heyrovského 21 (19)2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5055předizol rozvod od Š145c2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6558předizol I623-850Heyrovského 25 (23,27)2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN509předizol I623-860Heyrovského 31 (29)2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN5010předizol I623-870MŠ Bieblova 72010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN4053předizol I623-880Hotelový dům2010035443/01PPA Horkovodní síť - I.etapaDN6590předizol Schvaluje se shora popsaný nepeněžitý vklad stávajícího akcionáře obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s., jehož vnesením bude splacen emisní kurz 2.642 kusů akcií upsaných obchodní společnost Veolia Energie ČR, a.s. celkem ve výši 58.124 000 Kč, slovy: padesát osm milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých, když tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 388-03/2022, zpracovaným znaleckou kanceláří v oboru ekonomika společností Mazars Consulting, s.r.o., IČO: 64944379 na částku 58.125 000 Kč, slovy: padesát osm milionů jedno sto dvacet pět tisíc korun českých. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s. a emisním kurzem akcií upsaných obchodní společností Veolia Energie ČR, a.s. a splacených vnesením jejího nepeněžitého vkladu bude v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích Společností v plné výši vrácen upisovateli 2 obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s., a to bezhotovostním převodem na účet obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s., ve lhůtě do 2, slovy: dvou, měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Rozdíl mezi emisním kurzem akcií upsaných obchodní společností Veolia Energie ČR, a.s., a splacených vnesením jejího nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií upsaných obchodní společnosti Veolia Energie ČR, a.s. a splacených vnesením jejího nepeněžitého vkladu tvoří emisní ážio. Aktuální stav: OLTERM  & TD Olomouc, a.s. Sídlo: Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc IČO: 47677511 Způsob řízení: dualistické Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: výroba tepelné energie; rozvod tepelné energie; vodoinstalatérství, topenářství; projektová činnost ve výstavbě; izolatérství; zednictví; výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW; provozování solárií; hostinská činnost; montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to s obory činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Ubytovací služby; Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; Pronájem a půjčování věcí movitých; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; Projektování elektrických zařízení; Testování, měření, analýzy a kontroly; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; Poskytování technických služeb; Poskytování služeb pro rodinu a domácnost; Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. klempířství a oprava karoserií; výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; zámečnictví, nástrojářství; montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; malířství, natěračství; činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness, vodních, tanečních, míčových, bojových a technických sportů; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Statutární orgán: Ing. MARTIN BERNARD, MBA. Dat. nar. 23.10.1962. Adresa: Josefa Obadala 3387/44, 767 01 Kroměříž. Členství – Den vzniku členství: 1.2.2019. Funkce: předseda představenstva. Den vzniku funkce: 1.2.2019; RNDr. LADISLAV ŠNEVAJS. Dat. nar. 27.3.1962. Adresa: Dolní hejčínská 53/26, Hejčín, 779 00 Olomouc. Členství – Den vzniku členství: 1.2.2019. Funkce: místopředseda představenstva. Den vzniku funkce: 1.2.2019; Ing. REDA RAHMA. Dat. nar. 25.12.1975. Adresa: Gabinova 868/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5. Členství – Den vzniku členství: 1.2.2019. Funkce: místopředseda představenstva. Den vzniku funkce: 17.12.2020; Ing. KAMIL VRBKA. Dat. nar. 4.4.1963. Adresa: Předvrší 561/63, Krásné Pole, 725 26 Ostrava. Členství – Den vzniku členství: 29.6.2021. Funkce: člen představenstva; Ing. MARTIN ITTERHEIM. Dat. nar. 19.7.1969. Adresa: Rančířov 72, 586 01 Rančířov. Členství – Den vzniku členství: 29.6.2021. Funkce: člen představenstva. Počet členů: 5. Způsob jednání: Společnost zastupují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo společně dva místopředsedové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Dozorčí rada: Mgr. PAVEL FRYŠÁK. Dat. nar. 18.6.1977. Adresa: Tomkova 57/27, Hejčín, 779 00 Olomouc. Členství – Den vzniku členství: 1.2.2019. Funkce: předseda dozorčí rady. Den vzniku funkce: 1.2.2019; Mgr. Ing. DALIBOR ŠALEK. Dat. nar. 29.9.1975. Adresa: Na Pankráci 998/38, Nusle, 140 00 Praha 4. Členství – Den vzniku členství: 1.2.2019. Funkce: člen dozorčí rady; MAXIME PIERRE CLAUDE MARSAULT. Dat. nar. 29.8.1977. Adresa: Fastrova 316/27, Břevnov, 169 00 Praha 6. Členství – Den vzniku členství: 1.2.2019. Funkce: člen dozorčí rady; MUDr. ČESTMÍR NEORAL, CSc.. Dat. nar. 1.12.1952. Adresa: Rokycanova 743/9a, Nové Sady, 779 00 Olomouc. Členství – Den vzniku členství: 1.2.2019. Funkce: člen dozorčí rady; JAROSLAV VOJTA. Dat. nar. 26.3.1961. Adresa: Synkova 514/13, Lazce, 779 00 Olomouc. Členství – Den vzniku členství: 23.6.2022. Funkce: člen dozorčí rady. Počet členů: 5 Akcie: Typ: kmenové akcie na jméno; Podoba: zaknihované. Počet: 7962; Hodnota: 20 000,00 Kč Základní kapitál: 159 240 000,00 Kč, splaceno: 100 %, zcela splacen Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. OV06422805-20220822