Zápis OV03204893

Obchodní jménoTlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
RubrikaValná hromada
IČO44569173
SídloÚstí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
Publikováno14. 11. 2019
Značka OVOV03204893
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČO: 44569173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 19.12.2019 v 11:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“). Pořad jednání valné hromady: 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, 2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, 3) zpráva dozorčí rady, 4) schválení řádné účetní závěrky, 5) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018, 6) odvolání člena dozorčí rady, 7) volba člena dozorčí rady, navrhován - Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16, upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, 8) závěr. Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 10:30 hod. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 18.11.2019. Představenstvo společnosti OV03204893-20191114