Zápis OV02645779

Obchodní jménoMORAVIA Consulting, spol. s r.o. (MORAVIA Europe, spol. s r.o.)
RubrikaOznámení
IČO49967550
SídloOlomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno
Publikováno21. 05. 2019
Značka OVOV02645779
OZNÁMENÍ Statutární orgán (jednatel) společnosti MORAVIA Europe, spol. s r.o. IČO: 25504070 Sídlo: Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 28351 jako zanikající společnosti a statutární orgán (jednatel) společnosti MORAVIA Consulting, spol. s r.o. IČO: 49967550 Sídlo: Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13303 jako nástupnické společnosti obě společnosti dále též jen „osoby zúčastněné na přeměně“, zveřejňují v souladu s § 33 a dalšími souvisejícími ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb. toto oznámení: 1. Ke dni zveřejnění tohoto oznámení je ve sbírce listin společnosti MORAVIA Europe, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25504070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 28351 (dále též jen „MORAVIA Europe“), uložen projekt fúze sloučením společnosti MORAVIA Europe, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25504070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 28351, jako společnosti zanikající, se společností MORAVIA Consulting, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 49967550, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13303, jako společností nástupnickou, ze dne 16.05.2019. Tato sbírka listin je vedena rejstříkovým soudem, kterým je Krajský soud v Brně. 2. Ke dni zveřejnění tohoto oznámení je ve sbírce listin společnosti MORAVIA Consulting, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 49967550, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13303 (dále též jen „MORAVIA Consulting“), uložen projekt fúze sloučením společnosti MORAVIA Europe, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25504070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 28351, jako společnosti zanikající, se společností MORAVIA Consulting, spol. s r.o., se sídlem Olomoucká 1213/83, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 49967550, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13303, jako společností nástupnickou, ze dne 16.05.2019. Tato sbírka listin je vedena rejstříkovým soudem, kterým je Krajský soud v Brně. 3. Osobami zúčastněnými na přeměně jsou MORAVIA Europe, jako zúčastněná společnost zanikající, a MORAVIA Consulting, jako zúčastněná společnost nástupnická (dále obě osoby zúčastněné na přeměně též jen „osoby zúčastněné na přeměně“). 4. Osoby zúčastněné na přeměně tímto oznámením upozorňují své společníky, že v sídle obou společností jsou ode dne 16.05.2019 připraveny k nahlédnutí projekt fúze, účetní závěrky obou osob zúčastněných na přeměně za poslední 3 účetní období, konečné účetní závěrky obou osob zúčastněných na přeměně k 31.12.2018, zahajovací rozvaha nástupnické akciové společnosti k 01.01.2019. Společníci obou osob zúčastněných na přeměně mohou žádat bezplatně opis či výpis těchto listin. 5. Každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na přeměně, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin. Osoba zúčastněná na přeměně informace neposkytne za podmínek stanovených v ust. § 34 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb. 6. S ohledem na skutečnost, že nástupnická společnost je jediným společníkem společnosti zanikající a v důsledku fúze nedojde ke změně společenské smlouvy nástupnické společnosti, nevyžaduje se v souladu s ust. § 95b zákona č. 125/2008 Sb. schválení fúze valnou hromadou. Společníci nástupnické společnosti, jejichž vklady dosahují alespoň 5 % základního kapitálu nástupnické společnosti před fúzí, mají právo požadovat svolání valné hromady nástupnické společnosti za účelem schválení fúze do 1 měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny podle § 33 nebo uveřejněny podle § 33a údaje podle § 33 odst. 1 písm. b). zák. č. 125/2008 Sb. 7. S ohledem na skutečnost, že se všichni společníci zanikající zúčastněné společnosti MORAVIA Europe se vzdali před vyhotovením projektu fúze práva na výměnu podílu ve smyslu ust. § 7a zák. č. 125/2008 Sb., neuplatní se postup dle ust. § 49a zák. č. 125/2008 Sb. 8. Obě osoby zúčastněné na přeměně upozorňují věřitele, v souladu s ust. § 35 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., na jejich práva v souvislosti s přeměnou společností, která jsou uvedena v §35 až 39 zák.č. 125/2008 Sb. Zejména je dáno toto poučení: Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické akciové společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických cenných papírů nástupnické společnosti nebo jejích zaknihovaných účastnických cenných papírů, musí být uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, jestliže schůze vlastníků těchto cenných papírů nebo všichni vlastníci těchto cenných papírů vyslovili se změnou svých práv souhlas anebo jestliže mají tito vlastníci právo na to, aby od nich nástupnická společnost nebo družstva takové cenné papíry odkoupila. Pro odkup těchto cenných papírů se použijí přiměřeně ustanovení § 146 až 151a zák. č. 125/2008 Sb. 9. Osoba zúčastněná na přeměně, která je příjemcem veřejné podpory, je povinna nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 zákona č. 125/2008 Sb. nebo jeho uveřejnění podle § 33a zákona č. 125/2008 Sb. oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného 10. Zanikající společnost MORAVIA Europe nevydala žádné cenné papíry uvedené v bodě 8 tohoto oznámení. 11. Činí-li shora v tomto oznámení jakékoliv prohlášení či poučení kterákoliv z osob zúčastněných na přeměně, má se tím na mysli současně též statutární orgán dané osoby zúčastněné na přeměně jako obchodní společnosti. 12. Pokud je v tomto oznámení použit výraz „osoba zúčastněná na přeměně“, s ohledem na povahu fúze jde o MORAVIA Europe a MORAVIA Consulting jakožto zúčastněné společnosti ve smyslu ust. § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 125/2008 Sb. V Brně dne 16.05.2019 Ing. IVONA HÜBLOVÁ Ing. IVONA HÜBLOVÁ jednatelka jednatelka MORAVIA Europe, spol. s r.o. MORAVIA Consulting, spol. s r.o. OV02645779-20190521
OV02645779-20190521.pdf