Zápis OV01697492

Obchodní jménoHarvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
RubrikaValná hromada
IČO44269595
SídloUhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Publikováno31. 07. 2018
Značka OVOV01697492
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO: 44269595 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 13. září 2018 od 9,00 hod. v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ: 130 00 Prezence akcionářů na řádnou valnou hromadu bude zahájena v 8,00 hod v místě konání valné hromady. Program jednání: 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady 2. Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 4. Schválení účetní závěrky za rok 2016 5. Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a odůvodňující připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, Zpráva auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o. 6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 7. Schválení účetní závěrky za rok 2017 8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty 9. Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu 10. Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 11. Závěr valné hromady Rozhodný den Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 3. září 2018, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého práva spojeného s akcií určen rozhodný den, může takové právo vykonat pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Valné hromady se tedy může účastnit a hlasovat na ní ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta. Akcionáři mohou od 12. srpna 2018 do dne konání valné hromady (včetně) osobně nahlédnout v každé úterý od 14:00 do 15:00 hod. do řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2016, za rok 2017, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, za rok 2017 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1. Účetní závěrka za rok 2016 a 2017 a zpráva o podnikatelské činnosti se rovněž zveřejňuje na internetových stránkách Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky valnou hromadou. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tisících Kč): Aktiva celkem 435 Pasiva celkem 435 - dlouhodobý majetek 0 - vlastní kapitál -25 712 - oběžná aktiva 403 - cizí zdroje 26 147 - ostatní aktiva 32 - ostatní pasiva 0 Náklady 777 384 Výnosy 755 275 Výsledek hospodaření po zdanění -22 109 Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tisících Kč): Aktiva celkem 1 222 Pasiva celkem 1 222 - dlouhodobý majetek 192 - vlastní kapitál -32 743 - oběžná aktiva 1 019 - cizí zdroje 33 940 - ostatní aktiva 11 - ostatní pasiva 25 Náklady 760 669 Výnosy 751 376 Výsledek hospodaření po zdanění -9 293 K jednotlivým bodům programu: ad 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady Valná hromada je svolána dle stanov Společnosti přijatých na valné hromadě dne 5.dubna 2018. ad 2) Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 Zdůvodnění k bodu 2: Zpráva likvidátorů a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. ad 3) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 Zdůvodnění k bodu 3: Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2016 Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016 včetně úhrady ztráty ve výši 22 109 467,58 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let.“ Zdůvodnění k bodu 4: V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví, projednána orgány Společnosti a ověřena nezávislým auditorem. Představenstvo valné hromadě doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují. ad 5) Zpráva likvidátorů a představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a odůvodňující připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, Zpráva auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o. Zdůvodnění k bodu 5: Zpráva likvidátorů a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a závěry Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami jsou valné hromadě předkládány v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. S ohledem na další program valné hromady představenstvo rovněž informuje valnou hromadu o důvodech zvýšení základního kapitálu, o důvodech připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, předkládá se zpráva auditora k pohledávce EuroHost, s.r.o. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. ad 6) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017 Zdůvodnění k bodu 6: Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se ZOK a stanovami Společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. ad 7) Schválení účetní závěrky 2017 Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017, schvaluje úhradu ztráty za rok 2017 ve výši 9 293 458,34 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 6 577 007 871,06 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 554 971 860,- Kč z účtu Ostatní kapitálové fondy, schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 1 843 942 082,87 Kč z účtu Ostatní rezervní fondy a schvaluje úhradu části jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 384 449,39 Kč z účtu Statutární a ostatní fondy.“ Zdůvodnění k bodu 7: V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví, projednána orgány Společnosti a ověřena nezávislým auditorem. Představenstvo valné hromadě doporučuje schválení účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a úhradu ztráty minulých let. Na valné hromadě musí akcionáři schválit nebo neschválit účetní závěrku a zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Představenstvo navrhuje na této valné hromadě použít k úhradě ztráty za rok 2017 část nerozděleného zisku minulých let a k úhradě části jiného hospodářského výsledku minulých let veškeré disponibilní zdroje, které jsou evidovány v účetnictví Společnosti. Tento krok však není dostatečný, proto představenstvo navrhuje naložit s částí ztráty, jak je uvedeno v usnesení k bodu 8 programu valné hromady. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují. ad 8) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: „Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Důvodem snížení základního kapitálu je vysoká ztráta společnosti vykázaná v účetní závěrce za rok 2017. Účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti ve výši 16 450 373 160,-Kč. Základní kapitál se snižuje dle § 544 odst. 1 písm. a) ZOK. Základní kapitál se snižuje z částky 16 466 840 000,- Kč o částku 16 450 373 160,- Kč na částku 16 466 840,- Kč. Způsob provedení snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem dle § 524 ZOK, tj. poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1 000,- Kč na 1,- Kč. Tato změna bude na základě příkazu Společnosti vyznačena u každé akcie Centrálním depozitářem cenných papírů. Protože je snížení základního kapitálu prováděno výhradně za účelem snížení ztráty, jedná se o účetní operaci, a částka odpovídající snížení základního kapitálu proto nebude rozdělována mezi akcionáře ani s ní nebude jinak naloženo.“ Zdůvodnění k bodu 8: Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši -19 889 588 211,34 Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32 743 277,42 Kč. Na valné hromadě musí akcionáři nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane. Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Proto představenstvo navrhuje snížení základního kapitálu a navrhuje, aby valná hromada přijala navrhované usnesení. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují. ad 9) Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: „Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: A) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na částku 41 466 840,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25 000 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč. B) Část nových akcií v počtu 8 533 160 kusů nebude upisována s využitím přednostního práva akcionářů na úpis akcií Společnosti (dále jen „přednostní právo“), ale tyto akcie budou upsány peněžitým vkladem předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19480, a to smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK mezi Společností a předem určeným zájemcem podle § 475 písm. d) ZOK uzavřenou v sídle Společnosti. Valná hromada Společnosti tímto schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti na upisování počtu 8 533 160 kusů nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) pracovních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty bude společnosti EuroHost, s.r.o. oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude společnosti EuroHost, s.r.o. tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti EuroHost, s.r.o. doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018. Společnost EuroHost, s.r.o. je věřitelem pohledávky z úvěru poskytnutého Společnosti ve výši 27 000 000,- Kč, na základě smlouvy o úvěru ze dne 31.3.2017 (dále jen „Úvěr“); Úvěr je úročen úrokovou sazbou 8 % p.a. Souhrnný emisní kurz všech akcií upisovaných předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o., tedy částka ve výši 8 533 160,- Kč, bude splacen výhradně zápočtem pohledávky; valná hromada Společnosti tedy připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. z titulu Úvěru vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akciích v částce 8 533 160,- Kč. Valná hromada tímto současně schvaluje návrh dohody o započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. z titulu Úvěru vůči pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akciích v částce 8 533 160,- Kč, ve znění předloženém představenstvem Společnosti, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady. Představenstvo Společnosti je povinno společnosti EuroHost, s.r.o. doručit návrh dohody o započtení do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy bude mezi společností EuroHost, s.r.o. a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií. Účinností dohody o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcií upisovaných společností EuroHost, s.r.o. Po uplynutí této lhůty není započtení možné. K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek předem určeného zájemce – společnosti EuroHost, s.r.o. dochází účinností dohody o započtení uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem – společností EuroHost, s.r.o. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. C) Zbývající část nových akcií v počtu 16 466 840 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 2288 (dále jen „Obchodník“), a to na základě smlouvy o obstarání vydání akcií. Obchodník má ve smlouvě o obstarání vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na jejich žádost, v určeném místě a za určenou cenu v určené lhůtě, jak je stanoveno dále v tomto usnesení valné hromady. Akcionářům vznikne právo na koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s omezeními, jak je schváleno touto valnou hromadou. Obchodník upíše nové akcie podle těchto pravidel: 1. Představenstvo Společnosti zašle či předá Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, písemný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh. 2. Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) pracovních dní ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 16 466 840 kusů akcií. 3. Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií na účet Společnosti č. 2113965107/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. do třech (3) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Obchodníkem a Společností. Prodej nových akcií Obchodníkem podle § 489 odst. 1 ZOK proběhne za účelem možnosti akcionářů využít své přednostní právo ve čtyřech kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií Společnosti. S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, a s ohledem na skutečnost, že pro Společnost je existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základního kapitálu pro pokračování její likvidace a současně je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo: Nebudou-li prodány všechny nové akcie v prvním kole, koná se prodej ve druhém kole. Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií. Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů v třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií. Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech kolech prodejů budou prodány předem určenému zájemci – společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK částečné omezení přednostního práva akcionářů Společnosti na koupi nových akcií ve druhém a třetím kole prodeje akcií a vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti ve čtvrtém kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií v prvním kole prodeje: a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude rovněž obsažen ve zveřejněné informaci. d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč; e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení; h) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, jejich druh a forma, jmenovitá hodnota, cena za koupené akcie, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou akcie předány akcionáři, a to do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje: a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet; b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole; e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; g) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje: a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den, následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, tedy zveřejněna na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním a druhém kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal; koupit lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje: Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci– společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedená Krajským soudem v Brně. Nákup akcií proběhne tak, že bude mezi Obchodníkem a společností EuroHost, s.r.o. uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie. EuroHost, s.r.o. bude povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od podpisu smlouvy o prodeji akcií, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u Československá obchodní banka, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Obchodníka v sídle Obchodníka, nejpozději však do dvaceti pěti (25) pracovních dnů od posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje nových akcií. Společná ustanovení pro prodeje nových akcií: Kde se v tomto usnesení valné hromady hovoří o představenstvu a dle zákona má být v konkrétním případě provedeno určité jednání likvidátorem, rozumí se v takovém případě, že příslušné právní jednání provedou likvidátoři způsobem jednání, jak je zapsáno v obchodním rejstříku. Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím i osoba oprávněná vykonat přednostní právo. Způsob prokazování akcionářů při uplatnění přednostního práva ve všech kolech prodejů nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před dnem, kdy je výpis předkládán. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Obdobné doklady je nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií musí být úředně ověřeny.“ Zdůvodnění k bodu 9: Společnost nutně potřebuje finanční zdroje pro pokračování procesu likvidace. Tato potřeba Společnosti je existenčního charakteru, protože je nutné snížit zadlužení Společnosti. Proto představenstvo souběžně se snížením základního kapitálu navrhuje schválit usnesení o zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií. Pro zvýšení základního kapitálu je navrhováno postupovat v součinnosti s Obchodníkem s cennými papíry, čímž bude zajištěno rychlé získání peněžních prostředků. Představenstvo navrhuje valné hromadě navýšení základního kapitálu o 25 000 000 Kč, úpisem nových kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 1,- Kč. Částka 25 000 000 Kč je horní hranicí pro úpis bez nutnosti vytvoření a schválení prospektu emitenta Českou národní bankou, což by celý proces značně prodloužilo. V rámci zachování možnosti každého akcionáře navýšit si svůj podíl alespoň o 1 akcii Společnost nabízí využití přednostního práva všech akcionářů u 16 466 840 ks akcií. Zbývajících 8 533 160 ks akcií nabídlo představenstvo společnosti EuroHost, s.r.o., jako největšímu věřiteli Společnosti, ve formě kapitalizace části jeho pohledávky. Navýšení základního kapitálu Společnosti formou kapitalizace části pohledávky EuroHost, s.r.o. je ekonomicky výhodné pro Společnost z důvodu, že Společnost na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech zániku těchto závazků nebylo možné. Tímto krokem Společnost získává jistotu částečného snížení cizích zdrojů ve významné výši bez ohledu na výsledek následného úpisu dalších akcií souběžně s navýšením vlastního kapitálu a ve velmi krátkém časovém úseku dojde ke snížení úrokového zatížení společnosti. Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. bylo dohodnuto, že Společnosti zůstane otevřená možnost čerpání úvěru až do původních 30 000 000 Kč, a to do 31.3. 2019, podle podmínek úvěrové smlouvy. S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem, kterých je v databázi CDCP evidováno 240 017, není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, to by však mohlo vést k mnoha kolům prodejů akcií, o které by v předchozích kolech neprojevili akcionáři s přednostním právem zájem. Společnost si je vědoma, že vložení peněžních prostředků do nových akcií je rizikovou investicí. S ohledem na výše uvedené je však pro Společnost existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základního kapitálu pro pokračování její likvidace. Není nutné zmiňovat, že Společnost již čelila insolvenčním návrhům a ekonomický zájem na její hospodářské konsolidaci je tedy zájem pro Společnost důležitým. Rovněž je důležité zajistit, aby došlo k završení prodeje všech akcií ze strany Obchodníka akcionářům. Uvedené důvody vedou Společnost k zefektivnění prodeje nových akcií ve druhém a třetím kole nabytí akcií, kdy se částečně s využitím maximálních objektivních kritérií omezuje přednostního práva akcionářů podle § 488 odst. 1 ZOK. Tímto je zajištěno, že pokud akcionář bude chtít využít svého přednostního práva, má opakovaně možnost tak učinit. Současně, s ohledem na objektivní funkcionalitu koeficientu krácení zájmu akcionářů o nové akcie, je zachováno spravedlivého dělení nových akcií mezi akcionáře, kteří projeví o nové akcie Společnosti zájem. Pokud by i přes proběhlá tři kola prodejů akcií nastala situace, že nebudou nové akcie prodány, projednalo představenstvo s předem určeným zájemcem společností EuroHost, s.r.o. možnost odkoupení zbývajících akcií ve čtvrtém kole, kdy je již přednostní právo akcionářů vyloučeno. Celým procesem prodejů nových akcií ve čtyřech kolech je však zajištěno, že Společnost rychle a efektivně získává peněžní prostředky z úpisu nových akcií, zároveň je zajištěno, že Obchodník odprodá veškeré nové akcie Společnosti a současně mají akcionáři ve třech kolech prodejů maximální příležitost při použití objektivních kritérií koupit nové akcie Společnosti. Procesem kapitalizace pohledávky a navýšením základního kapitálu za součinnosti obchodníka s cennými papíry a jejich následným prodejem akcionářům bude pozitivně ovlivněna hodnota akcií dosavadních akcionářů. Hodnota akcií dosavadních akcionářů v současné době odpovídá jejich podílu na vlastním kapitálu společnosti a je -32 743 277 /16 466 480 = -1,99 Kč na akcii. V důsledku kapitalizace se zvýší vlastní kapitál Společnosti, když současně odpadne část jejích dluhů. Podíl na vlastním kapitálu bude u akcií dosavadních akcionářů i nově upisovaných akcií odpovídat hodnotě -0,97 Kč na akcii čímž dochází ke snížení záporné hodnoty vlastního kapitálu o 50%. (-32 743 277 Kč VK + 8 533 160 Kč navýšení kapitalizací = - 24 210 117 Kč/ 25 000 000 akcií = -0,97 Kč na akcii) Dalším následným navýšením základního kapitálu bude pak možné dosáhnout snížení záporné hodnoty až na -0,2 Kč na akcii. Protože je zřejmé, že výsledkem transakce – započtení části pohledávky EuroHost, s.r.o. bude výrazné zlepšení hospodářské situace Společnosti získané levnou cestou, jeví se výše nastíněný postup jako nejvhodnější. V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK je navrhováno schválit návrh dohody o započtení. Jedním z cílů zvýšení základního kapitálu Společnosti je snížení dluhu Společnosti a je tedy v zájmu Společnosti, aby kapitalizací pohledávek došlo k rychlejšímu, efektivnějšímu a nenákladnému snížení dluhu Společnosti. Uvedenou kapitalizací dojde ke konsolidaci dluhu Společnosti, který ve významné výši zanikne, dále dojde ke zlepšení její kapitálové situace, přičemž zánik části dluhu bude uskutečněn bez jakéhokoli dopadu na aktiva a činnost Společnosti. To vše je v důležitém zájmu Společnosti odůvodňujícím vyloučení přednostního práva na úpis části nových akcií Společnosti. Proto Společnost přistupuje k dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK k vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování počtu 8 533 160 kusů nových akcií, a to ve shora uvedeném důležitém zájmu Společnosti. Kapitalizací pohledávek společnosti EuroHost, s.r.o. dojde k částečnému uspokojení její pohledávky a je v zájmu Společnosti, aby tato kapitalizace proběhla a došlo tak k rychlejšímu, efektivnějšímu a nenákladnému snížení dluhu Společnosti. Současně bude společnost disponovat z dalšího navýšení základního kapitálu částkou 16 466 840,- Kč na pokračování v likvidaci společnosti. Z této části je uvažováno část ve výši 15 000 000,- Kč použít na vrácení další části úvěru věřiteli EuroHost, s.r.o., čímž dojde k další stabilizaci Společnosti. Zbývající část bude ponechána ve Společnosti k zajištění pokračování likvidace. Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. je zřejmé, že zůstane Společnosti otevřená možnost čerpání úvěru až do původních 30 000 000 Kč až do 31.3. 2019, podle podmínek úvěrové smlouvy. Jak vyplývá ze zprávy likvidátorů zveřejněné na VH 5. 4. 2018, je určitá pravděpodobnost, že společnost může uspět v řadě probíhajících sporů, jejichž výsledkem by bylo majetkové plnění ve prospěch společnosti. Nejdůležitější z uvedených možností jsou níže uvedené spory: - Řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. 9 C 100/2016, o zaplacení 20 126 440 USD, žalobce HPH vs. žalovaný JUDr. Bayer. Řízení je na návrh účastníků přerušeno za účelem jednání o smíru. Peněžní prostředky jsou zajištěny i ze strany Policie ČR. - Řízení u Okresního soudu pro Prahu 4, sp.zn. 51 C 100/2016, o zaplacení 100 364 209 Kč, žalobce HPH vs. HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci. Peněžní prostředky byly z rozhodnutí trestního soudu vloženy do úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově. - Řízení vedené u Nejvyššího soudu v New Yorku, žalobce HPH vs. žalovaný Landlocked Shipping Co., o výplatě výtěžku z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA. Představenstvo současně považuje za spravedlivé a nutné upozornit, že společnost je rovněž subjektem žalob na zaplacení, jedná se např.: - Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 15 Cm 107/2004, o zaplacení 10 241 378,99 Kč, žalobce First American, a.s. vs. žalovaný HPH. Žaloba byla postupně brána zpět, nyní je žalována částka 1 435 259 Kč. Žalobce měl ve věci částečně úspěch, bylo podáno odvolání. - Řízení u Městského soudu v Praze, sp.zn. 51 Cm 205/2005, o zaplacení 7 380 000 Kč, žalobce HPH vs. žalovaný HBS – poradenská, a.s. Žaloba byla postupně brána zpět, v současné době je žalováno 2 875 500 Kč. - Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 19 C 88/2017, o zaplacení 11 514 000 Kč s přísl., žalobce Victoria Security Printing, a.s. vs. žalovaný HPH. S ohledem na uvedené představenstvo soudí, že v procesu likvidace společně s novými likvidátory společnosti, kteří jsou jmenováni z řad insolvenčních správců, a jsou tedy odborně kvalifikováni vést likvidaci směrem k uspokojení akcionářů, je vhodné pokračovat. V takovém případě je nutné získat pro pokračování likvidace peněžní prostředky a pokusit se efektivně pokračovat ve sporech vedených společností. Tento důvod vede představenstvo k navrženému zvýšení základního kapitálu s vizí, že peněžní prostředky vložené do nových akcií společnosti, pokud alespoň některé spory dopadnou pro společnost s pozitivním výsledkem, nebudou ztracenou investicí. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují. Ad 10) Určení auditora řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2018 Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: „Valná hromada určuje auditorem řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2018 společnost EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, Oprávnění KAČR č. 317.“ Zdůvodnění k bodu 10: Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je k určení auditora kompetentní nejvyšší orgán společnosti. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Představenstvo Společnosti navrhuje pro rok 2018 ke schválení společnost EURO-Trend Audit, a.s. a žádá o svolení uzavřít smlouvu o povinném auditu s tímto auditorem. Společnost EURO-Trend Audit, a.s. byla již za auditora určena v předchozích letech, proto navrhuje představenstvo stejného auditora i pro rok 2018. Likvidátoři se s navrženým usnesením jakož i odůvodněním ztotožňují. V Praze dne 24.7.2018 Jakub Sedláček předseda představenstva RNDr. Jan Materna člen představenstva Renata Reichmanová členka představenstva JUDr. Dagmar Mixová, likvidátorka Tomko a partneři, v.o.s., likvidátor OV01697492-20180731