Zápis OV01185836

Obchodní jménoHarvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
RubrikaValná hromada
IČO44269595
SídloUhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Publikováno02. 02. 2018
Značka OVOV01185836
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO: 44269595 (dále jen „Společnost“) svolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 8. března 2018 od 9:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00 Program jednání: 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady 2. Změna stanov 3. Informace o průběhu likvidace a hospodaření společnosti, vyjádření orgánů společnosti 4. Závěr valné hromady Informace pro akcionáře Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodný den Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 26. únor 2018, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že je-li pro uplatnění určitého práva spojeného s akcií určen rozhodný den, může takové právo vykonat pouze osoba, která byla oprávněna takové právo uplatnit k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Valné hromady se tedy může účastnit a hlasovat na ní ten akcionář Společnosti, který byl k rozhodnému dni zapsán v registru cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti coby emitenta. Nahlédnutí do návrhu změny stanov Společnost umožní jednotlivým akcionářům nahlédnout zdarma v sídle Společnosti do návrhu změny stanov ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to každé úterý v době od 13.00 do 15.00 hod. Návrh změny stanov je spolu s touto pozvánkou a dalšími případnými podklady pro valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.hphas.cz, a to až do dne konání valné hromady. K jednotlivým bodům programu: ad 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady ad 2) Změna stanov Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady: „Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním uveřejněným představenstvem společnosti na webových stránkách společnosti www.hphas.cz spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu.“ Zdůvodnění: Vzhledem k důvodu, že dosud panují spory ohledně platného schválení nového znění stanov odpovídající současnému stavu legislativy, přistoupila Společnost ke komplexnímu přizpůsobení stanov na novou právní úpravu a současné potřeby Společnosti. Vzhledem k uvedenému je navrhováno přijetí nového úplného znění stanov jedním rozhodnutím. ad 3) Informace o průběhu likvidace a hospodaření společnosti, vyjádření orgánů společnosti K tomuto bodu programu není navrhováno usnesení s tím, že na valné hromadě bude přednesena informace o aktuálním ekonomickém stavu Společnosti, stavu společností ovládaných Společností, budou poskytnuty informace o pravděpodobné škodě, která byla způsobena Společnosti postupem likvidátora doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc., informace o poskytnutých finančních prostředcích na odvrácení insolvenčního řízení ve Společnosti a zajištění průběhu likvidace jakož i informace o soudních sporech či o stavu pozastavení obchodování s akciemi Společnosti na mnohostranném trhu RM systém. K tomu bude poskytnuto i vyjádření představenstva a dozorčí rady Společnosti. Ad 4) Závěr valné hromady V Praze dne ............. Jakub Sedláček předseda představenstva RNDr. Jan Materna člen představenstva JUDr. Dagmar Mixová, likvidátorka Tomko a partneři, v.o.s., likvidátor OV01185836-20180202