Zápis OV00275807

Obchodní jménoMICRORISC s.r.o
RubrikaOznámení
IČO25921681
SídloPrůmyslová 1275, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí
Publikováno07. 04. 2017
Značka OVOV00275807
Oznámení o uložení projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti do sbírky listin obchodního rejstříku a upozornění na práva společníků a věřitelů Společnost MICRORISC s.r.o., se sídlem Průmyslová 1275, 50601 Jičín - Valdické Předměstí, IČO: 25921681, právní forma: společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14692 (dále jen „Společnost“), tímto informuje o záměru realizovat rozdělení formou odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické společnosti s ručením omezeným (dále jen „Rozdělení“) a v souladu s § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PřemZ“) zveřejňuje toto oznámení: 1. Uložení projektu rozdělení odštěpením do Sbírky listin: Společnost tímto oznamuje, že projekt rozdělení odštěpením Společnosti, na základě kterého dojde k Rozdělení (dále jen „Projekt“), byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14692 2. Upozornění pro věřitele Společnosti: Společnost tímto upozorňuje věřitele Společnosti na jejich práva dle § 35 až 39 a dle § 257 až 264 PřemZ. Věřitelé Společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Rozdělení do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Rozdělení zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a Společností či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Rozdělení podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Společnost mu neposkytne přiměřené zajištění, může věřitel požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Rozdělení do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Nástupnická společnost bude ručit za dluhy, jež zůstanou Společnosti po Rozdělení, a to do částky ocenění odštěpované části jmění Společnosti uvedené v posudku znalce o ocenění této odštěpované části jmění. Společnost bude ručit za dluhy, jež přejdou v důsledku Rozdělení na nástupnickou společnost, a to do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze Společnosti sestavené k rozhodnému dni Rozdělení. Společnost nevydala žádné vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy, zaknihované účastnické cenné papíry, ani jiné účastnické cenné papíry, tudíž není osob, které by mohly uplatňovat práva uvedená v § 37 odst. 1 PřemZ. Společnost nevydala řádné dluhopisy podle zvláštního zákona. 3. Upozornění pro společníky Společnosti: Každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají zúčastněných obchodních společností, jsou-li důležité z hlediska přeměny, a to ode dne zveřejnění oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin V sídle Společnosti jsou do dne konání valné hromady, která bude schvalovat Rozdělení, k nahlédnutí pro společníky Společnosti relevantní dokumenty, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin: a) Projekt; b) účetní závěrky Společnosti za poslední 3 účetní období; c) účetní závěrka Společnosti sestavená k 31.12.2016; d) zahajovací rozvaha Společnosti a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti sestavené k 1.1.2017; e) posudek znalce pro ocenění odštěpované části jmění Společnosti, která má v důsledku Rozdělení přejít na nástupnickou společnost. Společnost vydá každému společníkovi Společnosti, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše pod písm. (a) až (e). Pokud společník bude souhlasit s tím, že Společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle společníka. 4. Každý, jehož právní zájmy jsou Rozdělením dotčeny, má právo obdržet od Společnosti informace o tom, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na nástupnickou společnost. OV00275807-20170407